Predaj a rezervácia vstupeniek na podujatia- mobil: 0903 392 844, len v kine Orbis v čase:

Pondelok:16:00-19:00 hod., Štvrtok, Piatok:  15:00-20:00 hod., Sobota, Nedeľa:  15:00-19:00 hod.

Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Cenník priestorov krátkodobého prenájmu a poskytovaných služieb

v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien

 

 

PRIESTORY MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA 

základná

sadzba bez hodín navyše/ MsÚR.Sobota,GMO/

školy za jedno
podujatie bez hodín navyše /všetky školské programy ak je objednávateľ škola so sídlom v R.Sobota/


          €

 

podujatie bez vstupného a bez dobrovoľných príspevkov za jedno podujatie 

podujatie so vstupným za jedno podujatie 

+ za každú zač. hodinu

DIVADELNÁ SÁLA /461 miest/ s javiskom vrátane šatní
za 4 hodiny nájmu
Povinná kaucia 100€ splatná pri rezervácií

200

150

350

650

Prenájom len na základe
zmluvy o spolupráci -
okrem predstavení pre
školy

 

 40

 -skúška na podujatie- 1 hod. bez divákov

 

 

 0

16,50 

 16,50

 

 -skúška na podujatie- 1 hod. bez divákov (cez víkend , sviatok v cene je aj služba technika )

0

0

26,50

26,50

 

-šatňa /úprava zovňajšku, malé predajné a prezent.akcie/

40

0

40

40

9

ESTRÁDNA SÁLA /250 miest pri stoloch, kinosedenie, 500 státie/ s javiskom za 8 hodín nájmu
povinná kaucia 100€ splatná pri rezervácií

260

200

390

520

30

Priestor pred Estrádnou sálou -(zelená oddychová zóna)  za 8 hodín

0

0

50

50

 

-skúška na podujatie za 4 hodiny

30

25

30

30

 

VEĽKÁ ZASADAČKA-guľová /100 miest/ za 8 hodín nájmu
povinná kaucia 100€ splatná pri rezervácií

 

130

100

150

200

20

BALETNÁ SÁLA-zrkladlová za 8 hodín nájmu
povinná kaucia 50€ splatná pri rezervácií

 

90

70

90

90/4 hod.

13

BÁBKOVÁ SÁLA / 70 miest/ za 8 hodín nájmu
povinná kaucia 50€ splatná pri rezervácií

 

90

70

90

90/4 hod.

13

KLUBOVŇA č. 4 /40 miest v kreslách/ za 8 hodín nájmu

 

65

50

65

70/4 hod.

 

KUCHYNKA č. 3 /2 chladničky/ za 8 hodín nájmu

13

10

13

13

 2,50

KLUBOVŇA č. 5 /okrúhly stôl a 12 miest/ za 8 hodín

40

20

40

40

 5

KLUBOVŇA č. 8 /max.20 miest/ za 8 hodín

40

30

40

40

 5

KLUBOVŇA č. 10 /max. 40 miest/ za 8 hodín

52

40

52

65

 6,50

FOYER „A“ prízemie / I. poschodie/ za deň

221

100

221

221

 

-90 % plochy foyer „A“

195

50

195

195

 

FOYER“ B“ / výstavné priestory /

90

20

90

90

 

FOYER pri átriu

90

20

90

90 €

 

PRIESTORY AMFITEÁTRA

 Povinná kaucia 400,00€ splatná pri rezervácii

 

Povinná kaucia 400,00€ splatná pri rezervácii

 

Povinná kaucia 400,00€ splatná pri rezervácii 

 

 Povinná kaucia 400,00€ splatná pri rezervácii

 

Javisko a hľadisko za podujatie na deň + šatne a užívanie WC 

520

400

780

1040

 

Predajné miesto (príp. stánok) do 10 m 2 na deň

0

0

0

100

 

Predajné miesto (príp. stánok) nad 10 m 2 na deň

0

0

0

150

 

-zasadačka / 20 miest / za podujatie na deň

65

20

65

65

 

 - skúška na podujatie bez divákov na hodinu

0

0

16,50

16,50

 

Skúška na podujatie bez divákov za hodinu (cez víkend, sviatok,
v cene je aj služba technika)

0

0

24

24

 

- skúška na podujatie bez divákov za hodinu ( cez víkend , sviatok v cene je aj služba technika )

0

0

24

24

 

-spotreba elektrickej energie počas podujatia


podľa merača 

podľa merača 

podľa merača

podľa merača

 

PRIESTORY KINA ORBIS*

 

 

 

 

 

Kinosála s foyer a šatňou/ 390 miest / za 8 hodín /


povinná kaucia 100€ splatná pri rezervácii 

195

100

195

260/podujatie

Prenájom len na základe
zmluvy o spolupráci -
okrem predstavení pre
školy

 

 

-foyer/prezentácie, predajné akcie/ za 8 hodín

65

25

65

65/ podujatie

 

-šatňa za javiskom /prezentácie, predajné akcie/za 8 hod.

65

25

65

65/podujatie

 

SLUŽBY: Na prevádzkové náklady v prípade bezplatného prenájmu . Požadované služby sa počítajú od 16:00 hod. v pracovné dni po pracovnej dobe prevádzkových pracovníkov a počas celého prenájmu cez víkendy , sviatky.

Služby bezplatne len pre MsÚ  

 

 

 

 

predpredaj vstupeniek v priestoroch MsKS

     

10% z predaných vstupeniek

 
Projekcia (ak len plátno alebo projektor 1/2 sumy)

28

16

28

 28

 

 

divadelné osvetlenie + technik 

 

               10€/1h.                   10€/1h.          10€/1h.                                                 10€/1h.  

ozvučenie v spoločenskej miestnosti + technik (schôdza, prednáška, konferencia )

8/1h. 8/1h. 8/1h. 8/1h.  

ozvučenie divadelnej sály + technik (schôdza, prednáška, konferencia)

10€/1h. 10€/1h. 10€/1h. 10€/1h.  

ozvučenie divadelnej sály + 2x technik (kultúrne podujatie potrebné konzultovať s technikom)

20€/1h. 20€/1h 20€/1h 20€/1h  
ozvučenie mimo objekt v meste RS 52 25 52 52

 

manipulácia s nábytkom - nad 20 ks. 0 0 26

26

 

asistenčná služba technika za 1 hodinu

6

6

6

6

 

informačná služba recepcie za 1 hodinu

5,50€

5,50€

5,50€

5,50€

 

obsluha šatne (šatniarka) za 1 hodinu

5,50€

5,50€

5,50€

5,50€

 

nočná strážna služba vo vlastných objektoch (predajné akcie)

0

0

0

30

 
Sankcia za reset požiarnej signalizácie *

50€

50€

50€

50€

 

 

Kritériá krátkodobého prenájmu a poskytovaných služieb
1. Základné sadzby nájomného sú stanovené maximálne do 8 hodín použitia, v prípade kratšieho prenájmu je stanovená hodinová sadzba
/maximálne do 4 hodín/. Pri prekročení stanovenej doby prenájmu 8/4 hod. sa pripočítava za každú hodinu naviac v tabuľke uvedená suma.
Celková cena prenájmu a služieb sa bude zaokrúhľovať na celé eurá hore.
2. Povinná kaucia za prípadné poškodenie je splatná pri rezervácii termínu prenájmu v hotovosti. Termín prenájmu je záväzný po mailovom
potvrdení zo strany MsKS a zaplatení kaucie zo strany nájomníka.
3. Cena priestorov a služieb neuvedených v cenníku sa bude riešiť dohodou.
4. Pri zvýšených energetických nákladoch na veľkých spoločensko-zábavných podujatiach sa zvyšuje základný nájom až do výšky 20 %.
5. Vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady, bezplatný prenájom priestorov MsKS sa bude realizovať len vo výnimočných prípadoch, napr.
reciprocity, alebo výnimočne s písomným súhlasom primátora mesta za podmienky, že to bude zohľadnené v príspevku
na činnosť pre MsKS.
6. *V celom objekte domu kultúry platí prísny zákaz fajčiť podľa Zákona č. 377/2004 Zb. zákonov
Cenník a kritériá nadobúdajú účinnosť 24.05. 2024

Schválila PhDr. Angela Záhorská – poverená riadením MsKS RS –––––––––––––––––––––––––––––––
                                                                                                                            podpis a pečiatka

 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.